Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - HNK u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje


N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 
1.  RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE - 1 izvršitelj  ž/m
 
UVJETI:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije,
  • 5 godina radnoga staža,
  • probni rad 6 mjeseci,
  • da se ne nalazi pod istragom,
  • poznavanje propisa iz javne nabave,
  • poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća,
  • informatička pismenost,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • certifikat izpodručja javne nabave
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
 
                                                        Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava: 08.06.2018.