Javi natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Arheološki muzej Zadar

Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar, na temelju članka 26. Zakona o muzejima, članka 15. stavak 2. točke 7. i 12. Statuta Arheološkog muzeja Zadar, članka 25. stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te suglasnosti Ministarstva kulture, klasa: 112-01/18-01/0324, urbroj: 532-06-02-02/3-18-02, od 9. travnja 2018. godine, objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

– preparator/ preparator pripravnik – jedna osoba.

Vrsta radnog odnosa:

– rad na određeno vrijeme – godinu dana, puno radno vrijeme, probni rad 2 (dva mjeseca).

Uvjeti:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje, SSS
– položen stručni ispit za preparatora
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu.

U slučaju da se ne javi niti jedan kandidat koji ispunjava sve uvjete za preparatora (položen ispit za preparatora), izabrat će se preparator pripravnik.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-adresu).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
– dokaz o položenome stručnom ispitu za preparatora,
– preslik domovnice,
– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.

Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat prije sklapanja

ugovora o radu, dužan je priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar, s naznakom »Za natječaj – preparator/ preparator pripravnik, ne otvaraj«, preporučenom pošiljkom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Arheološki muzej Zadar

 

Objava: 11.7.2018.