Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - kustos zbirke - Hrvatski povijesni muzej

Na temelju članka 45. Statuta Hrvatskog povijesnog muzeja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 105/17), članka 4. Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog povijesnog muzeja, članka 4. Pravilnika o radu Hrvatskog povijesnog muzeja i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture Republike Hrvatske klasa: 112-01/18-01/0841, ur. broj: 532-06-02-02/3-18-02, muzejska ustanova Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba, Matoševa 9, raspisuje
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju za radno mjesto:
 
Kustos zbirke
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – studij povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, klasične filologije (VSS) ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03,105/04,174/04 i 46/07.)
 • položen stručni ispit za zvanje kustos
 • poznavanje rada na PC-u
 • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14) i Zakonom o muzejima (NN 61/18).
 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis
 • dokaz o završenom studiju (presliku diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o znanju stranog jezika (presliku potvrde škole stranih jezika ili presliku indeksa)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (presliku)
 
Na natječaj se može prijaviti i osoba koja nema položen stručni ispit, pod uvjetom da stručni ispit položi u roku od 1 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom povijesnom muzeju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski povijesni muzej izdati potvrdu.
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Opoziv privole kandidat može podnijeti osobno ili e-poštom na adresu tajnistvo@hismus.hr.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, Matoševa 9, Zagreb (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).

Hrvatski povijesni muzej

 
Objava: 8.8.2018.