ISPRAVAK NATJEČAJA za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

U Narodnim novinama broj 104 od 28. rujna 2018. objavljen je natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu.

Ispravak teksta natječaja glasi:

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018), raspisuje se
 

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu
 
Uvjeti:

-           završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
-           prijedlog programa rada
-           najmanje tri (3) godine rada u arhivu ili najmanje pet (5) godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
-           položen stručni ispit iz arhivske struke,
-           isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
 
Na temelju članka 41. st. 3, Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Splitu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana imenovanja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 1 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17).
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri (4) godine.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-   životopis,
-   dokaz o završenom studiju, odnosno o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljena preslika),
-   prijedlog programa rada Državnog arhiva u Splitu
-   uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljena preslika),
-   domovnicu  (izvornik ili ovjerovljena preslika),
-   dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
-   dokaz o radnom iskustvu u arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju 
-   uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest (6) mjeseci  (izvornik)

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kandidatkinja  koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broi 1211171 )uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objavljivanja ispravka  natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Splitu na adresu:
Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni  u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Splitu

 
Objava: 3.10.2018.