Natječaj Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/2018) i suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA:112-01/18-01/1239, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto voditelj fundusa i radionice nošnji Ansambla LADO, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
 
-SSS,
-izvrsno poznavanje narodnih nošnji.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
-životopis,
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
-domovnicu (preslika),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "Za natječaj voditelj fundusa i radionice nošnji Ansambla LADO"
Trg Republike Hrvatske 6a
10 000 Zagreb
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

 
Objava: 30.11.2018.