Natječaj za prijem zaposlenika/-ce - Državni arhiv u Rijeci

Temeljem članka 18. Statuta Državnog arhiva u Rijeci i članka 3. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Fržavnom arhivu u Rijeci, ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika/ ce
 

1.  Viši knjižničar/ ka- izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz pokusni rad od šest mjeseci

 
UVJETI ZA RADNO MJESTO 
 • Završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveno-HUMANISTIČKOG USMJERENJA, ODNOSNO STUDIJ KOJIM JE STEČENA VISOKA STRUČNA SPREMA SUKLADNO PROPISIMA KOJI SU BILI NA SNAZI PRIJE STUPANJA NA SNAGU Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  /“NN“ 123/03,105/04, 174/04 i 46/07//
 • Stečeno zvanje viši knjižničar
 • Pet godina radnog iskustva
 • Znanje jednog i poznavanje još jednog od stranih ili klasičnih jezika: engleski, talijanski, njemački, mađarski, latinski
 • Izražena sposobnost rada u informatičkom okruženju
 • Izražena znanja i iskustvo u projektima digitalizacije
 
Uz prijavu na javni natječaj potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici :
 1. Životopis
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Dokaz o radnom stažu ( preslika radne knjižice i elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. Dokaz o stečenom zvanju „Viši knjižničar“
 6. Dokaz o znanju i poznavanju stranih jezika
 
Državni arhiv u Rijeci zadržava pravo provjere znanja i sposobnosti potrebnih za ovo radno mjesto. Pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dokazuje se odgovarajućim dokumentima iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Nepotpune i nepravodobne prijave se ne razmatraju.

Rok za podnošenje prijava je 20. 04. 2018.

Prijave s dokazima dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka, s naznakom „ Za natječaj“.
 
 
                                                                        Državni arhiv u Rijeci  

 
Objava: 10.04.2018.