Natječaj za imenovanje dirigenta-glazbenog voditelja Ansambla LADO

Temeljem članka 8. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01), članaka 40., 41. i 48. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 13., 26. i 30. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 2. travnja 2013. godine i članka 3. Odluke o izmjenama Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 29. siječnja 2016. godine te suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/18-01/0329, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-04 od 25. travnja 2018. godine), Upravno vijeće Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje dirigenta-glazbenog voditelja Ansambla LADO, 1 izvršitelj/ica na razdoblje od četiri godine
 


Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz umjetničkog područja polje Glazbene umjetnosti, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • 5 godina radnog iskustva u struci.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  • domovnicu (preslika),
  • dokaz o 5 godina radnog iskustva u struci (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu ili druge odgovarajuće javne isprave ili potvrde iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci u trajanju od 5 godina),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Dirigent-glazbeni voditelj Ansambla LADO se imenuje na vrijeme od četiri godine.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Kandidati će o ishodu natječaja biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj dirigent-glazbeni voditelj"
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb
Upravno vijeće
Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

 
Objava: 23.5.2018.