Javni poziv za prijem polaznika/ca za zapošljavanje pripravnika - Državni arhiv u Zagrebu

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu i Odluke o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture, Državni arhiv u Zagrebu raspisuje
 

JAVNI POZIV
za prijem polaznika/ca za zapošljavanje pripravnika

 

1. Arhivist/ica 2 polaznika/ce u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) – društvenog ili humanističkog smjera
- poznavanje jednog svjetskog jezika;
- temeljna informatička osposobljenost i vještine


1. Arhiviski/a tehničar/ka – 1 polaznik/ca u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

Uvjeti:

- završeno srednje obrazovanje
- poznavanje jednog svjetskog jezika;
- temeljna informatička osposobljenost i vještine


Uz pisanu prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe)
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba duže od 30 dana
 
Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08; 69/17).
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Državni arhiv u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakna o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Ne otvaraj – Javni poziv za zapošljavanje pripravnika“
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Za osobe koje budu odabrane Državni arhiv u Zagrebu podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo.
 
Javni poziv objavit će se u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Državnog arhiva u Zagrebu.
Državni arhiv u Zagrebu 

Objava: 23.11.2018.