Javni poziv za prijem polaznika/ca za zapošljavanje pripravnika: arhivist/arhivistica, arhivski tehničar/arhivska tehničarka - Državni arhiv u Splitu

Temeljem „Odluke Ministarstva kulture RH o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture (Klasa: 130-01/18-01/0002, Urbroj: 532-02/1-18-06 od 19. studenoga 2018.)“, članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Splitu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Splitu, ravnateljica Arhiva objavljuje

 
JAVNI POZIV
za prijem polaznika/ca za zapošljavanje pripravnika:
 
 
Arhivist/Arhivistica–Pripravnik/Pripravnica - 3 polaznika/polaznice u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom.
 
Uvjeti :
 
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – društveni smjer,
 
  • znanje jednog i poznavanje jednog stranog jezika (talijanski, njemački, francuski, latinski ili engleski);
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine.
 
 
Arhivski tehničar/Arhivska tehničarka –Pripravnik/Pripravnica - 4 polaznika/polaznice u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom.
 
Uvjeti :
 
-srednja stručna sprema (SSS) društvenog smjera
-temeljna informatička osposobljenost i vještine
- poznavanje jednog svjetskog jezika (talijanski, francuski, njemački, latinski ili engleski);
  -temeljna informatička osposobljenost i vještine.
 
 
Pripravnici se zapošljavaju na razdoblje od 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva putem kojeg se osposobljavaju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom ispitu.
 
 
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektronske pošte).
 
Uz pisanu prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe )
- presliku osobne iskaznice
- presliku domovnice
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kandidatkinja  prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba duže od 30 dana
 
Kandidatima prijavljenim na Javni poziv smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola (članak 13. st. 1 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17).
Podnošenjem prijave na Javni poziv, kandidati su izričito suglasni da Državni arhiv u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Kandidat/kandidatkinja  koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo,
odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i
ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kandidatkinja  koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno
članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (,,Narodne novine", broi 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na
poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Za osobe koje budu odabrane Državni arhiv u Splitu  podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom: „Ne otvaraj – Javni poziv za zapošljavanje pripravnika“
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni  u zakonskom roku.
 
Javni poziv objavit će se u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Državnog arhiva u Splitu.
 
 
Državni arhiv u Splitu


 
Objava, 26.11.2018.