Natječaj za prijem namještenika u radni odnos - Državni arhiv u Pazinu

Na temelju članka 18. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje DAPA), klasa: 012-03/08-01/01, urbroj: 2163-56-09-01-04 od 20. studenog 2009. godine, a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i odobrenjem Ministarstva kulture klasa: 112-01/18-01/0917, urbroj: 532-06-02/3-18-02 od 5. lipnja 2018. raspisuje se

N A T J E Č A J


I.       Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto:

1.       domar (M/Ž) -1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme

II.      Uvjeti:
SSS ili VKV tehničkog smjera;
položen vozački ispit B kategorije;
znanje rukovanja vatrodojavnim, protupožarnim, protuprovalnim i ostalim sustavima
položen ispit za rukovatelja/ložača centralnog grijanja ili uz obvezu polaganja u roku od dvije godine od zasnivanja radnog odnosa.

III.    Uz prijavu  treba priložiti:
domovnicu (preslika)
dokaz o stručnoj spremi (preslika)
dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (preslika)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (original)
životopis.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja uz obvezu polaganja istoga u roku od dvije godine od zasnivanja radnog odnosa.

Za kandidate koji su ušli u uži krug izbora izvršit će se provjera psihofizičkih sposobnosti i razgovor. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri psihofizičkih sposobnosti ili ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O vremenu obavljanja provjere psihofizičkih sposobnosti te vremenu razgovora s kandidatima koji su ušli u uži izbor biti će obaviješteni osobno najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto domar».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                     Državni arhiv u Pazinu
Objava, 6.7.2018.