Natječaji Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i članka 38., 39. i 44., 45., I 46. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, intendantica r a s p i s u j e
 
 
N A T J E ČA J
 
 
1. ZA POMOĆNIKA INTENDANTA RAVNATELJA OPERE (Ž/M)
  
Za pomoćnika intendanta-ravnatelja Opere može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;
- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području glazbeno-scenske umjetnosti;
- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;
- znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svog rada.
 
 
2.  ZA POMOĆNIKA INTENDANTA-RAVNATELJA DRAME (Ž/M)        
 
Za pomoćnika intendanta-ravnatelja Drame može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;
- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području kazališne umjetnosti;
- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;
- znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.

 
3. ZA POMOĆNIKA INTENDANTA-RAVNATELJA BALETA (Ž/M)
 
Za pomoćnika intendanta-ravnatelja Baleta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja ili da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne kazališne umjetnosti;
- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;
- znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.
 
 
4. ZA POMOĆNIKA INTENDANTA-POSLOVNOG RAVNATELJA  (ŽM)
 
Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih znanost;
- tri godine radnog staža,
- znanje najmanje jednog stranog jezika,
-probni rad 6 mjeseci

 
5. RUKOVODITELJ SLUŽBE TEHNIKE- (Ž/M)

Za rukovoditelja službe Tehnike može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti
- tri godine radnoga staža,
-  znanje najmanje jednog stranog jezika,
- iznimne organizacijske i komunikacijske vještine,
- aktivno znanje rada u vektorskim programima (cad.indesign i dr.),napredno zanje programa za tablično računanje (exel),
probni rad 6 mjeseci
 

Pomoćnike intendanta- ravnatelje Opere, Drame,Baleta i Poslovnog ravnatelja, te Rukovoditelja službe Tehnike  imenuje se na razdoblje od četiri godine, odnosno za vrijeme trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopise s referencama podnose se na adresu; Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „ne otvaraj.

 
6. VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE- 1 izvršitelj (Ž/M)
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti,
 • tri godine radnoga staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • informatička pismenost,
 • verificirano znanje autocada ili archicada tj. programa za crtanje,
 • posebna organizacijska sposobnost objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 
7. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE- 1 izvršitelj (Ž/M)
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti, polje elektrotehnike,
 • tri godine radnoga staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje programa crtanja-autocad
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme


8. KOREPETITOR- 1 izvršitelj (Ž/M)
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti (Muzička akademija)
 • poznavanje baletne terminologije,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine


9. MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • završen preddiplomskisvučilišni studij ili preddiplomskistručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremusukladno propisima koji su bili na snaziprije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.,
 • tri godine radnog staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • informatička pismenost
 • probni rad 3 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme


10. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE- 2 izvršitelja
UVJETI:
 • SSS,
 • tri godine radnog staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina,
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme


11. MAJSTOR RADIONICE KAZALIŠNOG VIDEA- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS,
 • tri godine radnog staža,
 • poznavanje procesa videoprodukcije i postprodukcije,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja
 • informatička pismenost
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843     
    
Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopise podnose se na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava: 22.08.2018.