Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Arheološki muzej Osijek

Temeljem članka 27. Statuta Arheološkog muzeja Osijek, ravnatelj Muzeja raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
Kustos/ica u Prapovijesnom odjelu – jedna osoba
 
Vrsta radnog odnosa:
- rad na određeno vrijeme do povratka djelatnice
Uvjeti:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, humanističke znanosti, prednost arheologija,
 • položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije.
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te e-adresu).
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički ispis staža iz HZMO-a),
 • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od šest mjeseci), te
 • dokaz posjedovanja vozačke dozvole „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua/provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.amo.hr .
 
Ako kandidat ne pristupi intervjuu/provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Priloženu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
 
Arheološki muzej Osijek
Trg Svetog Trojstva 2
31000 Osijek
s naznakom „Za natječaj“
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Arheološki muzej Osijek 
Objava, 5.9.2018.