Javni natječaj Hrvatskoga državnoga arhiva - viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 128/17), Hrvatski državni arhiv objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 
za popunu radnog mjesta:
 
1. Viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) s punim radnim vremenom

Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti (pravo) odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15),
 • četiri godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • probni rad 6 mjeseci.
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili druga odgovarajuća potvrda ili ugovor, iz kojih je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
 • dokaz o poznavanju jednoga stranog jezika, i to svjedodžbu srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika.
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.
O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem službene stranice Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove“.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

 
Objava: 10.01.2018.