Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 13.,14. i 15. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 2. travnja 2013. godine i članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 09. rujna 2014. godine, Upravno vijeće Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a,  raspisuje

 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice
Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

 
 
Uvjeti: 
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili pak iz umjetničkog područja, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
  • koristi se barem jednim svjetskim jezikom u govoru,
  • najmanje pet godina radnog staža.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti: 
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
  • dokaz o pet godina radnog staža (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik)
  • domovnicu (preslik),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik).
 
Ravnatelj/icu imenuje ministrica kulture Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
 
Kandidati/kinje će o ishodu natječaja biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Zainteresirani kandidati/kinje mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj ravnatelja/icu Ansambla LADO"
Trg Republike Hrvatske 6a
10 000 Zagreb                                                                   
 
 
Upravno vijeće
Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

 
Objava: 10.10.2018.