Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 
NATJEČAJ
za popunu slobodnih radnih mjesta  

 
 
1.  SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj  ž/m
 
UVJETI:
 •  završen preddiplomski sveučilišni ili
preddiplomski i stručni studij, odnosno osoba koja je
stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 •  znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost
 
Prijavi je potrebno priložiti:
 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu
 • dokaz o znanju engleskog jezika
Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
 
2.  RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj ž/m

UVJETI:
 • probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja
Prijavi je potrebno priložiti:
 • molbu,
 • životopis
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva ranitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 

Objava: 27.04.2018.