Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače 3, 21000 Split, na temelju članka 18.st.1.t.13. Statuta (4/2014) , članka 4.st.1. i članka 131.st.1. Pravilnika o radu (7/2015), te na temelju Odluke Urbroj: 10-03/065/2018-1 od 10. travnja 2018. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture KLASA: 112-01/18-01/0168, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02 od 30. siječnja 2018. godine objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 1. DOMAR-KOTLOVNIČAR – jedan (1) izvršitelj (m/ž)
 
Vrsta radnog odnosa:
Rad na neodređeno puno radno.
Probni rad – tri mjeseca
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
 • završena četverogodišnja srednja škola – smjer: mehanika, strojarstvo, energetika, elektronika, elektrotehnika, mehanika;
 • tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • položen stručni ispit za poslove zaštite od požara;
 • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja i termo ventilacije;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 •  
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj kontakt telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
 
Prilozi uz prijavu:
 • životopis
 • domovnicu
 • presliku dokaza o završenom stupnju obrazovanja i stručnom osposobljavanju
 • potvrda HZMO o radnom stažu (ne starija od 30 dana)
 • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornu dokumentaciju.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te se njihove prijave neće razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na web stranici MHAS-a: www.mhas-split.hr u odjeljku djelatnost – obavijesti. Dostava Odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na web stranici.
 
Rokovi: Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka natječaja.
 
Podnošenje prijava: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače 3, 21000 Split, s naznakom „za natječaj-Domar-kotlovničar“.
 
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH
SPOMENIKA – SPLIT 
Objava, 13.4.2018.