Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Gradska knjižnica Zadar

Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 26. Statuta Gradske knjižnice Zadar, ravnateljica Knjižnice, dana 20. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećim radnim mjestima:

1. Diplomirani knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine za rad u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

    Diplomirani knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

2. Sveučilišni prvostupnik knjižničarstva/ knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

3. Spremačica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), zamjena za bolovanje i godišnji odmor


Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

1. Diplomirani/a knjižničar/ka
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2.:

2. Sveučilišni prvostupnik knjižničarstva/ knjižničar
- završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva
ili
- završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3.:

3. Spremačica
- završena osnovna škola

Opći uvjeti koji su kandidati dužni priložiti u prijavi:

- životopis
- dokaze o stručnoj spremi
- dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostvarivanju prava prednosti pod jednakim uvjetima.

Kandidati, koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema propisima koji se reguliraju sukladno:
- Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20
DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf


- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu
- Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na Javni natječaj, dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar s naznakom „Natječaj za radno mjesto“, uz obvezno navođenje radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijava na natječaj koja je upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan koji je predana pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Gradske knjižnice Zadar i mrežnim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
 

Objava: 20.06.2018.