Javni poziv Hrvatskog državnog arhiva - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskog državnog arhiva i članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12, 102/12, 16/17), Hrvatski državni arhiv objavljuje

 
JAVNI POZIV
za prijem polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
 
 1. Arhivist/ica – 3 polaznika/ce u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti ili umjetničkog područja [polja filmske (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) i primijenjene umjetnosti], odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17); (prednost: završen studij arhivistike),
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 6 mjeseci.
 
Uz pisanu prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:
 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku uvjerenja o državljanstvu,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana),
 • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba duže od 30 dana.
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12, 120/12 i 16/17) o uvjetima i načinu izbora na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Marulićev trg 21, s naznakom: „Ne otvaraj – Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto arhivist“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Za osobe koje budu odabrane Hrvatski držani arhiv podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Javni poziv objavit će se u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Hrvatskog državnog arhiva.
 
Hrvatski državni arhiv
 

Objava: 15.11.2018