Natječaj Gradskog muzeja Varaždin - kustos/ica – voditelj/ica zbirki

Na temelju članka 41. Statuta Gradskog muzeja Varaždin ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ
za radno mjesto:


1. Kustos/ica – voditelj/ica zbirki – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
Arheološki odjel

Uvjeti:

- Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – filozofski fakultet, odsjek arheologije ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13), te položen stručni ispit za kustosa prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 I 112/11)
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, M++, Internet),
- znanje jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- domovnicu
- diplomu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
- potvrda HZMO-a o radnom stažu koja nije starija od dana natječaja
  
Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjeru znanja jednog svjetskoj jezika, te  provjeru znanja na računalu i intervju.
Način objavljivanja prethodne provjere znanja,  pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, bit će objavjeni na Web stranici Muzeja, www.gmv.hr, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora.

Prijave se podnose na adresu:

Gradski muzej Varaždin
Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3
42000 Varaždin, putem pošte ili osobno, s naznakom „za natječaj“.


 
        Gradski muzej Varaždin

 
Objava: 11.01.2018.