Natječaj za radno mjesto: restaurator metala, keramike i stakla - Arheološki muzej Istre

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 Pula
fax: 052/351 333       
e-mail: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr                                               

Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture, ravnatelj Darko Komšo raspisuje
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Restaurator metala, keramike i stakla - jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla


Uvjeti:
 • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije-restauracije ili visoka stručna sprema, smjer konzervacija-restauracija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za restauratora metala, keramike i stakla;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od jedne godine,  uz  probni rok u trajanju od tri mjeseca.
Uz prijavu je potrebno priložiti, skenirano, sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za restauratora metala, keramike i stakla;
 • životopis 
Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti.
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja  sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Odabir će biti izvršen nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima.
Vrijeme i mjesto  održavanja testiranja i  intervjua bit će objavljeni na web stranici Arheološkog muzeja Istre: www.ami-pula.hr
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i skenirani dokumenti dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: tajnica.ami@gmail.com, s naznakom „Natječaj za radno mjesto restaurator stakla“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.

Arheološki muzej Istre:
       Ravnatelj
                                                                   Darko Komšo

 
Objava, 23.11.2018.