Javni natječaj Hrvatskog športskog muzeja

Temeljem odredbi članaka 14. i 41. Statuta Hrvatskog športskog muzeja, odredbi članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog športskog muzeja, te temeljem odredbe članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Hrvatski športski muzej objavljuje:
 
JAVNI NATJEČAJ

 
Za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. TAJNIK/ICA USTANOVE HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci
Uvjeti:
- završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu,
- poznavanje jednog svjetskog jezika,
- verbalne i pisane komunikacijske vještine,
- poznavanje institucionalnog okvira rada muzeja u Republici Hrvatskoj,
- poznavanje rada u administrativnim poslovima, uredskom poslovanju i organizaciji logističko-tehničkih uredskih poslova.

2. VODITELJ/ICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički dodiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je prema prijašnjim propisima stekla višu ili visoku stručnu spremu,
- razumijevanje financijskih i računovodstvenih sustava,
- razumijevanje načina financiranja iz javnih izvora,
- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa,
- analitičke sposobnosti i razumijevanje funkcioniranja javnog financiranja.

3. KUSTOS/ICA HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA – 3 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci
Uvjeti:
- završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu,
- položen stručni ispit propisan Zakonom o muzejima,
- poznavanje jednog svjetskog jezika.

U prijavi za javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice i redni broj, te naziv radnog mjesta za koji se kandidat/kinja prijavljuje.
Prijavu kandidat/kinja mora osobno potpisati.
Uz prijavu na natječaj, obvezno je priložiti:

- životopis;
- uvjerenje o državljanstvu (preslik putovnice, osobne iskaznice ili domovnice);
- dokaz o stručnoj spremi;
- dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno za radno iskustvo);
- za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 3. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, i to preslik svjedodžbe srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik, ili potvrda škole stranih jezika;
- za radno mjesto pod rednim brojem 3. dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la stručni ispit).
Na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 3. se mogu prijaviti osobe bez položenog stručnog ispita, uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku od godinu dana od početka rada u Hrvatskom športskom muzeju, odnosno ukoliko ispitu nije moguće pristupiti u navedenom vremenu, prvom prilikom nakon isteka navedenog roka.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat/kinja prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike.
Dokumenti pisani na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od sudskog tumača.
U slučaju prijave na više radnih mjesta prijava se podnosi zasebno za svako radno mjesto, a natječajna dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku za svako radno mjesto.
S prijavljenim kandidatima/kinjama koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se razgovor, temeljem kojeg će se utvrditi najbolji kandidat/kinja.
Hrvatski športski muzej kandidate može uputiti na psihološku i liječničku procjenu radne sposobnosti.
Na temelju rezultata razgovora Ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja donosi odluku o odabiru kandidata/kinje ili poništenju natječaja.

Ponude s propisanim ispravama  šalju se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski športski muzej, 10000 Zagreb, Praška 2/II.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
Objava: 09.02.2018.