Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju

Na temelju članka 45. Statuta Hrvatskog povijesnog muzeja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 105/17), članka 4. Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog povijesnog muzeja, članka 4. Pravilnika o radu Hrvatskog povijesnog muzeja i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture Republike Hrvatske KLASA: 112-01/18-01/1113, UR. BROJ: 532-06-02-02/3-18-02, muzejska ustanova Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba, Matoševa 9, raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju za radno mjesto:
 
Tajnik – Voditelj općih upravnih i pravnih poslova
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad: 6 mjeseci
 
Uvjeti:
  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, Pravni fakultet (VSS – dipl. pravnik / mag. iur.) ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima organiziranja rada – prednost: radno iskustvo na tajničkim poslovima i izradi pravnih akata
  • znanje jednog svjetskog jezika
  • radne i organizacijske sposobnosti.
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • životopis
  • dokaz o završenom studiju (preslika diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronski ispis staža iz HZMO-a)
  • dokaz o znanju stranih jezika
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci (preslika)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti  će se provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća razgovor i pisano testiranje. Natječaj će se provesti u dva kruga. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom povijesnom muzeju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski povijesni muzej izdati potvrdu.
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Opoziv privole kandidat može podnijeti osobno ili e-poštom na adresu tajnistvo@hismus.hr.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, Matoševa 9, Zagreb (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).
 
 
Hrvatski povijesni muzej

 
Objava: 24.10.2018.