Natječaj za radno mjesto arhivist - Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA

 
Na temelju čl. 37. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), točke 8. Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Centra, prethodne sluglasnosti Ministarstva kulture RH iz Zagreba, Klasa: 112-01/18-01/1238, Ur.broj: 532-06-02-02/3-18-02 od 26. listopada 2018. i Odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme na radno mjesto arhivist ravnatelj Centra raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
 
zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto arhivist, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme.
 
Uvjeti za rad:
  • VSS, završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema skuladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13.),
  • položen stručni ispit za zvanje arhivist,
  • jedna godina radnog iskustva u struci,
  • znanje engleskog jezika,
  • sklonost istraživačkom i timskom radu,
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
  • probni rad od 6 mjeseci.
 
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom javnog natječaja i neće se obavještavati o rezultatima javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja (preslika) i uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Marulićev trg 21, s naznakom „za javni natječaj“.
 
Poželjno je da kandidat/kinja ima završen studij povijesti (VSS) te stručne i znanstvene radove i publikacije iz razdoblja Domovinskog rata kao i dobro poznavanje povijesti Domovinskog rata odnosno doprinos istraživanju razdoblja Domovinskog rata. Isto tako poželjna su znanja o korištenju novih medija, aktivno sudjelovanje i održavanje predavanja na temu Domovinskog rata na skupovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 
Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i usmenog intervjua.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i usmenog intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na javni natječaj. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri (pismeno testiranje, usmeni intervju), smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom i neće se obavještavati o rezultatima natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 


                                                                                                   Ravnatelj
                                                             Izv. prof., dr. sc. Ante Nazor
 

Objava, 19.12.2018.