Javni natječaj za arhivskog tehničara - Državni arhiv u Zagrebu

„Temeljem članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16 i 50/17), Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnateljica Arhiva raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika:
1. arhivski tehničar (m/ž) u I. Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena)


Uvjeti:
- SSS, društvenog ili ekonomskog usmjerenja;
- znanje i vještina rada na računalu;
- poznavanje jednog svjetskog jezika;
- jedna  godina radnog iskustva;
Poseban uvjet:
- položen stručni ispit za arhivskog tehničara           
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidat dokazuje da ispunjava formalne uvjete natječaja:
- životopis
- uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
- dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivskog tehničara

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto - (navesti naziv radnog mjesta)“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Zagrebu“
 

                                                                                         Ravnateljica

                                                                                      dr.sc. Živana Heđbeli

                                                
 

Objava, 9.5.2018.