Javni poziv za zapošljavanje pripravnika - Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara-Muzej Mimara

 Na temelju članka 27. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12, 102/12, 16/17) i  Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. g. od 19. studenog 2018. g., ravnateljica Javne ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2018. g.
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje


 
1. Kustos/ica-pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
 
Uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) humanističkih znanosti - smjer povijesti umjetnosti  ili arheologije kao jednopredmetni ili dvopredmetni diplomski studij,
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 
 
2. Restaurator/ica – pripravnik/ca -1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
 
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij restauriranja i konzerviranja umjetnina,
odnosno studij likovnih umjetnosti, kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13),
- Znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- Znanje najmanje jednog svjetskog jezika.
 
 
3. Dokumentarist/ica –pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
 
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) humanističkih znanosti
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 
4. Muzejski/a tehničar/ka – strojar/ka- pripravnik/ca – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
 
Uvjeti:
- završena srednja škola (SSS/VKV) tehničkog smjera – instalater grijanja i klimatizacije
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma fakulteta ili potvrda o završenom fakultetu, za radna mjesta pod točkama od 1. do 3., odnosno svjedožba završene srednje škole za radno mjesto pod točkom 4.
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
- potvrda o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
- dokaz o znanju stranog jezika, i to indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika (za radna mjesta od 1.-3.)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
U skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzeju Mimara da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj: Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva - za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta)“.
 
Natječaj je otvoren od 27. 11. do 5. 12. 2018. g.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude
Topić Mimara - Muzej Mimara
                                                                                  mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica

 
Objava, 27.11.2018.