Natječaj za za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica  Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje

 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


 
za potrebe provedbe projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije pod nazivom „Claustra+“, u okviru programa Europske unije Interreg V-A Slovenija Hrvatska (2014.-2020.), na sljedećim radnim mjestima:
 
1. KONZERVATOR ARHEOLOG - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Juršići, Služba za arheološku baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od dvadeset mjeseci, mjesto rada Juršići.
 
2. KONZERVATOR-RESTAURATOR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Rijeka.
 
3. REFERENT ZA POMOĆNE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za arheološku baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od dvadeset mjeseci, mjesto rada Rijeka.
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), dipl. arheolog, stručno zvanje konzervatora arheologa, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, vozačka dozvola “B” kategorije, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervatora-restauratora, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
SSS, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI - profil izvršitelja:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
Izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Sudjelovanje i samostalno vođenje arheoloških istraživanja; izrađivanje terenske dokumentacije; izrađivanje arheološke dokumentacije; izrađivanje ponudbene dokumentacije za arheološka istraživanja (ponude, troškovnici i planovi radova); obrađivanje postojeće građe i publikacija te drugo prema potrebi.
 
 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Istraživanje likovnih i tehničkih značajki, slojevitosti i ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja; preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza; izrađivanje tehničke dokumentacije stanja i ugroženosti objekta prije zahvata, troškovničke, programske i izvedbene evidencije, tehnološke dokumentacije i evidencije korištenja materijalnih resursa; kroz konzultacije i nadzor sudjelovanje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova i drugo prema potrebi.
 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Obavljanje pomoćnih fizičkih poslova prilikom realizacije zaštitnih programa uglavnom na terenu: radovi na skeli, zidarski radovi, montaža i demontaža skele i dr.; pružanje tehničke pomoći pri montaži i demontaži umjetnina i pripadajućih elemenata; po potrebi sudjelovanje u tehničkoj pripremi konzervatorsko-restauratorskih radova i istraživanjima na terenu; po potrebi sudjelovanje u pripremi umjetnina i materijala za transport; vođenje evidencije o svom radu; podnošenje prigodnih izvještaja i drugo prema potrebi.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva - presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
  • stečene stručne spreme - presliku diplome / potvrde o završenom studiju / svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
  • položenog stručnog ispita:
- za radno mjesto pod rednim brojem 1 preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator arheolog,
- za radno mjesto pod rednim brojem 2 preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator,
  • radnog iskustva - preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • posjedovanja vozačke dozvole - presliku vozačke dozvole,
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva - presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
  • stečene stručne spreme - presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju; strane svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj.
  • posjedovanja vozačke dozvole - presliku vozačke dozvole.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema propisima koji se reguliraju sukladno:
 
- Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 
- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 
- Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Ministarstva kulture RH i internetskoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavljivat će se na internetskoj stranici www.h-r-z.hr.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta - „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua / provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.h-r-z.hr pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi intervju / provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, biti će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj biti će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
 
Hrvatski restauratorski zavod


 
Objava, 23.3.2018.