Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica  Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećem radnom mjestu:
 
REFERENT ZA POMOĆNE POSLOVE U PISARNICI - jedan izvršitelj (m/ž) u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika - zamjena za nenazočnu radnicu
 
UVJETI:
za radno mjesto III. vrste: srednja stručna sprema (SSS), jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, vozačka dozvola „B“ kategorije
za radno mjesto IV. vrste: NKV, dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, vozačka dozvola „B“ kategorije
 
UVJETI - profil izvršitelja:
Sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
Obavlja otpremu i dopremu pošiljaka, svakodnevno pakira, važe, popisuje i odnosi poštanske i druge pošiljke u poštanske urede na području grada, vrši internu dostavu poslovne dokumentacije između različitih lokacija Zavoda te između lokacija Zavoda i drugih subjekata, pomaže u organizacija sastanaka i izvedbi administratorskih poslova te umnožava dokumente, sastavlja jednostavne dopise, vodi i ažurira interne adresare, vodi i evidentira prijemne knjige pošte, vodi knjigu interne pošte za propisanu dokumentaciju, odgovoran je za nabavku potrebnog materijala i obrazaca za pakiranje i drugo po potrebi posla
 
Za radno mjesto uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 
 • državljanstva (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
 • stečene stručne spreme (preslika svjedodžbe; strane svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
 • radnog iskustva – (preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr.).
 • posjedovanja vozačke dozvole (preslika vozačke dozvole)
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf 
   
 2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu. 
   
 3. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Izabran kandidat za radno mjesto „Referent za pomoćne poslove u pisarnicipozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaje da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Ministarstva kulture RH i mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.h-r-z.hr.
 
Izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će navedeni na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda www.h-r-z.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua/provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na mrežnoj stranici www.h-r-z.hr tri dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi intervjuu/provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb.
Za prijavu koja je na natječaj upućena preporučeno poštom, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Hrvatski restauratorski zavod


 
Objava: 3.10.2018.