Javni natječaj za prijem zaposlenika - Državni arhiv u Zagrebu

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnateljica Arhiva raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika:

1. arhivist (m/ž) u Odjelu za dokumentacijsko informacijske poslove - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (do prestanka korištenja mirovanja radnog odnosa sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama)


Uvjeti za radno mjesto:

1.1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društvenog ili humanističkog smjera
1.2. položen stručni ispit za zvanje arhivist
1.3. temeljna informatička osposobljenost i vještine
1.4. jedna godina radnog iskustva
1.5. znanje jednog svjetskog jezika;

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti u izvorniku ili presliku,  sljedeću dokumentaciju:

- životopis
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu.
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
 
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Zagrebu

 
Objava: 28.03.2018.