Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje


N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta 
 
 

1.  RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • tri godine radnoga staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • razvojni i marketinški program,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
 
2. PRODUCENT DRAME- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti
 • tri godine radnoga staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • informatička pismenost
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 
3. PREDRADNIK MUŠKE GARDEROBE- 1 izvršitelj

UVJETI:
 • SSS,tekstilnog smjera ili VKV krojač
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina,
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 
4. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj

UVJETI:
 • KV
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

5. VLASULJAR- 1 izvršitelj

UVJETI:
 •  SSS, frizer,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja,
 • probni rad 2 mjeseca,
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

6. VODITELJ RAČUNOVODSTVA-ZA LIKVIDATURU ULAZNE DOKUMENTACIJE- 1 izvršitelj

UVJETI:
 • SSS, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • 5 godina radnoga staža,
 • informatička pismmenost,
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odno zasniva se na neodređeno vrijeme.
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave sa životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava: 1.10.2018.