Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split

Na temelju čl. 27. st. 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“ 110/15) i čl. 15. st. 1. toč. 6. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split (05/2014), Muzejsko vijeće Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split, na temelju odluke Urbroj: 05-04/078/2018-2 od 17. svibnja 2018. godine objavljuje
 
 
N A T J E Č A J 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split


Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij ili stečena visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti ili visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07);
- pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom
 odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

 
Ravnatelj javnog muzeja i galerije imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis; izvornik ili ovjerenu presliku domovnice; izvornik ili ovjerenu presliku diplome;  izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o radnom stažu; izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja općinskog suda (ne starije od šest mjeseci) da protiv kandidata nije u tijeku istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna i program rada Muzeja za mandatno razdoblje.
           
Ravnatelja imenuje ministrica kulture.
Mandat ravnatelja traje četiri godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose  se Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače 3, 21000 Split  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – „ne otvarati“ u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.  Objava: 23.5.2018.