Javni poziv Hrvatskog državnog arhiva za prijem pripravnika

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva i Odluke Ministarstva kulture o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu od 19. studenoga 2018. godine KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06, Hrvatski državni arhiv objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme od 12 mjeseci
 
 
1. Arhivist, 6 izvršitelja
2. Specijalist za elektroničke medije, 1 izvršitelj
3. Arhivski tehničar, 2 izvršitelja
4. Specijalist suradnik za izvorno filmsko gradivo, 1 izvršitelj
5. Specijalist suradnik za audiovizualno gradivo, 1 izvršitelj
6. Specijalist suradnik za informacijske tehnologije, 1 izvršitelj

Uvjet za radno mjesto pod brojem 1.:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti ili umjetničkog područja [polja filmske (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) i primijenjene umjetnosti], odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17); (prednost: završen studij arhivistike)
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog stranog jezika
 
Uvjet za radno mjesto pod brojem 2.:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)  
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog stranog jezika
 
Uvjet za radno mjesto pod brojem 3.:
 • završeno srednje obrazovanje
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog stranog jezika
 
Uvjet za radno mjesto pod brojem 4.:
 • završeno srednje obrazovanje kemijsko-tehničkog smjera
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog stranog jezika
 
Uvjet za radno mjesto pod brojem 5.:
 • završeno srednje obrazovanje
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog stranog jezika
 
Uvjet za radno mjesto pod brojem 6.:
 • završeno srednje stručno obrazovanje informatičkog, tehničkog ili srodnog smjera
 • dobro poznavanje informacijske i komunikacijske tehnologije
 • znanje jednog stranog jezika
Prijem pripravnika provodi se putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr) te kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
 1. stručna sprema odgovarajućeg smjera
 2. nezaposlena osoba bez staža osiguranja
 3. nezaposlena osoba treba biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Uz pisanu prijavu na javni poziv kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije, ne stariji od 30 dana
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana.
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na javni poziv kandidati su dužni navesti točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi. Ako se osoba javlja za više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.
Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za javni poziv za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta)“.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni poziv neće se razmatrati.
S odabranim kandidatima sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme sukladno potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva nakon ishođenja odobrenja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 
Objava: 23.11.2018.