Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 25/11 i 46/17) te članka 28. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku 
 
 
Uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske  46/07, 45/09, 63/11),
- položen stručni ispit iz arhivske struke,
- objavljeni vrijedni, stručni i znanstveni radovi,
- isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Iznimno, na temelju čl. 54. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana imenovanja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri godine.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjereni preslik)
- domovnica (izvornik ili ovjereni preslik)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci (izvornik)
- životopis.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Dubrovniku na adresu:
Državni arhiv u Dubrovniku, Sv. Dominika 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu".
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
       Državni arhiv u Dubrovniku

 
Objava: 25.04.2018.