Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto dokumentarist vježbenik - Arheološki muzej Narona

Temeljem članka 27. Statuta Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/16-N/04-1, Ur.broj: 2148-16-302 od 01. kolovoza 2016.), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/16-N/04-1, Ur.broj: 2148-16-303 od 01. kolovoza 2016.), ravnatelj raspisuje


  NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog
djelatnika na radno mjesto:
 
  1. Dokumentarist/dokumentarist vježbenik – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 
- završen diplomski sveučilišni studij arheologije, povijesti ili povijesti umjetnosti ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arheologije, povijesti ili povijesti umjetnosti ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, povijesti ili povijesti umjetnosti ili visoka stručna sprema – smjer arheologija, povijest ili povijest umjetnosti sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili mag. arheologije, povijesti ili povijesti umjetnosti ili dipl. arheolog, povjesničar ili povjesničar umjetnosti, kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij;
- položen stručni ispit za dokumentarista;
- 1 godina radnog iskustva;
- poznavanje jednog stranog jezika;
- poznavanje rada na PC-u.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • kratki životopis s opisom dosadašnjeg rada;
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslik svjedodžbe ili diplome;
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu;
  • dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika;
  • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta
optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci) ;
  • preslik potvrde o položenom stručnom ispitu.
 
Na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja po stjecanju uvjeta za pristup stručnom ispitu.
 
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj: 121/17), uz prijavu na natječaj/oglas dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik rješenje ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.
 
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, Naronski trg 6, 20352 Vid.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Ravnatelj:
mr.sc. Toni Glučina

Objava, 7.11.2018.