Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar

 Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14), članka 26. Statuta Gradske knjižnice Zadar (Ur. broj: 134/14) i članka 26. Pravilnika o radu (Ur. broj: 435/17), ravnateljica Knjižnice, dana 7. lipnja 2018. godine objavljuje
 
JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Gradskoj knjižnici Zadar
 
I.         
 
U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Zadar:
 
-     Diplomirani/a knjižničar/ka - 2 (dva) polaznika/ce 
 
II.       
Uvjeti:
 
-     Diplomirani/a knjižničar/ka
-     završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
-     završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja. 
 
III.      
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
IV.      
 
Prava i obveze izabranih polaznika stručnog osposobljavanja i Gradske knjižnice Zadar uredit će se ugovorom. Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Zadar nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno Zakonu o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilniku o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove prvog polaganja stručnog ispita snosi Gradska knjižnica Zadar.
 
V.        
 
U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:
-     životopis,
-     presliku osobne iskaznice ili domovnice,
-     presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
-     presliku dokaza o radnom stažu (elektronski zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-     uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
-     uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).
Prilozi mogu biti u preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati prije zaključivanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. 
 
VI.      
 
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Gradska knjižnica Zadar nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva.
Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatima čije uključenje u program “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” odobri Zavod.
Javnom pozivu pod jednakim uvjetima imaju pravo pristupiti osobe oba spola. 
 
VII.
 
Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, Zadar, poštom ili neposredno u radno vrijeme Knjižnice s naznakom za “Stručno osposobljavanje za rad”.
Ovaj Poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice Zadar. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Objava: 08.06.2018.