Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14), članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na radnim mjestima:
 
1. STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 
2. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 
3. STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – FINANCIJSKA KONTROLA I LIKVIDATURA DOKUMENATA - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 
4. GLAVNI KNJIGOVOĐA (SSS / VŠS)
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb,
 
5. SURADNIK KONZERVATORA KEMIČARA
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju Zajedničke stručne službe, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 
6. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA          
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Vodnjan – Juršići Službe za odjele izvan Zagreba 1 na neodređeno u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Juršići,
 
7. KONZERVATOR-RESTAURATOR
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Ludbreg Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Ludbreg,
 
8. KONZERVATOR-RESTAURATOR
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir Restauratorskog odjela Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik,
 
9. KONZERVATOR-RESTAURATOR
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 

UVJETI:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pravo, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
SSS, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 5:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dipl. inženjer kemijske tehnologije, dipl. inženjer kemije ili prof. kemije, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 6:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 7,8,9:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervator-restaurator, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI – profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 1,2,3,4:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
UVJETI – profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 5,6,7,8,9:
izgrađen osjećaj odgovornosti, manualne vještine, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 

KRATAK OPIS POSLOVA za radno mjesto pod rednim brojem 1:
sastavljanje ugovora s naručiteljima, prosuditeljima, zakupodavcima, ugovora o suradnji s drugim institucijama; sastavljanje ugovora i drugih pravnih akata u vezi s materijom radnog prava; sastavljanje ponuda za javne i jednostavne nabave u svojstvu ponuditelja; sastavljanje poziva na plaćanje/opomena u svrhu naplate po sklopljenim ugovorima; praćenje i stručna pomoć u ovršnim postupcima koje vode vanjski suradnici; praćenje i rješavanje pravnih pitanja u vezi s korištenjem poslovnih prostora; sastavljanje prijedloga općih akata Zavoda (pravilnika, procedura, naputaka i dr.) uz iznimku materije javne nabave; sastavljanje ugovora i drugih pravnih akata iz područja radnog prava; sastavljanje pojedinačnih odluka; sastavljanje opomena, mišljenja, žalbi i drugih pravnih pismena; praćenje hrvatskih i međunarodnih zakonskih i drugih pravnih propisa, neposredno ili posredno povezanih s konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću; pružanje pravne podrške iz pravnih materija u vezi s poslovanjem Zavoda; vođenje evidencija ulaznih ugovora, poduzimanje radnji u cilju naplate potraživanja, ovršnih postupaka u kojima je Zavod ili njegov djelatnik ovršenik i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
kontiranje i knjiženje izvoda, blagajničkih izvještaja, ulaznih računa; obrada ostale knjigovodstvene i financijske dokumentacije; praćenje troškova i prihoda po nosiocima troška (radnim nalozima, organizacijskim jedinicama i izvorima financiranja); procesuiranje dokumentacije i unos podataka u sustav za vođenje pomoćnih knjiga (analitičkih knjigovodstvenih evidencija dugotrajne nefinancijske imovine) po vrsti, količini i vrijednosti; procesuiranje dokumentacije i unos u sustav podataka za vođenje pomoćnih knjiga (analitičkih evidencija financijske imovine i obveza); usklađivanje analitičkih računa sa sintetičkim računovodstvom; prikupljanje potrebnih podataka i sudjelovanje u izradi internih i eksternih financijskih izvještaja; praćenje financijsko-računovodstvenih propisa iz područja djelokruga rada i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
usmjeravanje i kontroliranje radnih procesa stručnog suradnika; preuzimanje ulazne dokumentaciju za Financijsko-računovodstveni odjel; klasificiranje knjigovodstvenih isprava od ostale poslovne dokumentacije, distribuiranje ostale poslovne dokumentacije zaduženim osobama; kontroliranje knjigovodstvenih isprava s formalne, računske i suštinske strane; suštinska kontrola ove razine podrazumijeva obvezu provjere je li dokument temeljem kojega će biti izvršeno plaćanje valjano ovjeren i potpisan od strane nadležnih voditelja i ovlaštenih osoba koji svojim potpisima na likvidaturnom žigu jamče pravni temelj i visinu preuzete obveze te zakonito i namjensko korištenje sredstava; provjeravanje ispravnosti terećenja radnog naloga-nosioca troška; provjeravanje dali je po računima za nabavu imovine utvrđen rukovatelj imovinom; unošenje podataka temeljem obrađene i provjerene dokumentacije u module transakcijskog sustava POINT (modul likvidature; putnih naloga; ugovora i projekata); zaprimanje, obrada, čuvanje i daljnje postupanje primljene i izdane vrijednosnice (mjenice, zadužnice, garancije i sl.) te vođenje pomoćne evidencije primljenih i izdanih vrijednosnica; praćenje svih financijsko-računovodstvenih propisa koji se primjenjuju na proračunske korisnike i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
odgovornost za unos podataka u Glavnu knjigu Zavoda na temelju uredne i vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije; kontiranje knjigovodstvene dokumentacije na način da se osigura praćenje troškova i prihoda po nosiocima troška odnosno po programu, organizacijskim jedinicama i izvorima financiranja; vođenje analitičke evidencije nabavljene dugotrajne imovine i izrađivanje godišnjeg izvješća o ulaganjima u dugotrajnu imovinu; vođenje analitičke evidencije sitnog inventara; vršenje zaduženja / razduženja rukovatelja imovinom; pripremanje materijala za inventuru i provođenje Odluke o rezultatima popisa, temeljem naloga za fakturiranje ispostavljanje računa naručiteljima; vršenje usklađenja kupaca, izrađivanje mjesečnih izvješća o naplati i izvještavanju nadređenog o problemima; ustrojavanje računski planova; sudjelovanje u organizaciji vođenja i usklađivanja Glavne knjige i pomoćnih evidencija; izvještavanje o stanju i izvoru sredstava, prihoda i rashoda, kupaca i dobavljača; praćenje relevantnih propisa i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 5:
sudjelovanje u istraživanju tehnoloških značajki umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja te njihovog stanja primjenom metoda iz područja prirodnih znanosti; izrada dokumentacije namijenjene procjeni mogućih konzervatorsko-restauratorskih zahvata (literaturni podaci, recepture) i evidencije zatečenog stanja (terenski nalazi i snimke, tehnički opisi nalaza o pojedinom ili o skupini uzoraka) i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 6:
sudjelovanje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu namjenskih ekspertiza), izrađivanje tehničke i tehnološke dokumentacije, radnji na zadanu temu i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 7,8,9:
istraživanje likovnih i tehničkih značajki, slojevitosti i ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja; preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza; izrađivanje tehničke dokumentacije stanja i ugroženosti objekta prije radova, tehnološke dokumentacije i evidencije korištenja materijalnih resursa i drugo prema potrebi posla.
 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručnu potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručnu potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • radnog iskustva (presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručnu potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • radnog iskustva (presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručnu potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 5 i 6 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 7,8,9 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • stručnog zvanja konzervator-restaurator (presliku uvjerenja o stečenom temeljnom stručnom zvanju konzervator-restaurator),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Ako niti jedan kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 7,8,9 neće zadovoljiti uvjet stručnog zvanja konzervator-restaurator izabrat će se kandidat za radno mjesto suradnik konzervatora-restauratora sa slijedećim uvjetima:
 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima:
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf,
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19) kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na  natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,
 2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,
 3. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijest o izabranom kandidatu  kandidatima i osobama koje se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, a o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH te Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv i redni broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
                                                                                                                                                                                                                 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Prijave se podnose poštom ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Ulica Nike Grškovića 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Zavod).
 
Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je zaprimljena u Zavod na adresu navedenu u tekstu natječaja u roku za dostavu prijava ili koja je upućena kao preporučena ili obična pošiljka kod ovlaštenih pružatelja poštanskih usluga za koju se nedvojbeno može utvrditi da je poslana u roku, pri čemu se dan predaje pružatelju poštanskih usluga smatra danom predaje Zavodu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Prijava koja zadovoljava formalne uvjete je prijava koja sadrži dokaze o traženim uvjetima za radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
 
S kandidatima prijavljenim na natječaj provesti će se provjera znanja, sposobnosti i vještina o kojoj će biti obavješteni na mrežnoj stranici Zavoda https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je provesti psihološko testiranje.
 
Vrijeme održavanja provjere znanja, sposobnosti i vještina bit će objavljeno na mrežnoj stranici Zavoda najkasnije pet (5) dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, sposobnosti i vještina smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Obavijest o rezultatima javnog natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Zavoda.
 
Izabrani kandidat pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti na obavljanje liječničkog pregleda za obavljanje poslova radnog mjesta, na trošak Zavoda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se pozvati sljedeće najviše rangirani kandidat radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.
 
 
R a v n a t e l j
Boris Mostarčić
 
Objava: 20. 9. 2023.