Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - muzej Dvor Trakošćan


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) muzej Dvor Trakošćan objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:
 1. Voditelj radionice
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 • puno radno vrijeme
 • opis poslova:
  • organizira i nadzire sve poslove na zaštiti, čuvanju i održavanju kompleksa Dvor Trakošćan
  • sudjeluje u inventurama Dvora Trakošćan te u komisijskim preuzimanjima gotove robe u park šumi Trakošćan,
  • provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara te sigurnosti posjetitelja i imovine Muzeja,
  • organizira, obavlja i nadzire poslove popravka muzejskog i poslovnog inventara,
  • pomaže pri izvođenju poslova kod uređenja muzejskog postava, povremenih izložbi i drugih aktivnosti Muzeja,
  • osigurava funkcioniranje svih tehničkih sustava implementiranih u muzeju (videonadzor, kotlovnica, grijanje, hlađenje…)
  • obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja.
 • uvjeti:
  • VŠS
 • prednost:
  • VŠS tehničkog smjera
  • poznavanje informatike i računarstva, računalne tehnologije te održavanje opreme i instalacija
  • dozvola za rukovanje motornim uređajima
  • dozvola za rad na visini
  • vozačka dozvola B kategorije
Predviđeno trajanje radnog odnosa: na neodređeno uz probni rok od 2 mjeseca.
 1. Manipulant
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 • puno radno vrijeme
 • opis poslova:
  • radi na poslovima održavanja objekata i cijelog okoliša park šume
  • vrši sječu drvenih sortimenata i održava šumski red
  • uređuje šetnicu, kosi travu i brine o hortikulturi
  • pomaže kod građevinskih radova i popravaka,
  • pomaže u poslovima uređenja muzejskih prostora, povremenih izložbi i drugih aktivnosti muzeja,
 
 • provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine muzeja
 • sudjeluje u godišnjim inventurama
 • obavlja i druge poslove prema radnim sposobnostima
 • obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja.
 • uvjeti:
     -  NSS
 • prednost:
  • dozvola za rukovanje motornom pilom, motornim  trimerom i traktorom
  • dozvola za rad na visini
  • vozačka dozvola B kategorije
Predviđeno trajanje radnog odnosa: na neodređeno uz probni rok od 1 mjesec.
 1. Održavatelj čistoće
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 • puno radno vrijeme
 • opis poslova:
  • čisti i održava muzejsko-galerijski prostor
  • održava sanitarni čvor, provjetrava prostorije, čisti stubišta, odnosi smeće
  • pomaže kod uređenja prostora u muzeju
  • stalno nadzire posjetitelje u izložbenim prostorima i uvijete čistoće u prostoru
  • pomaže u ostalim potrebnim radovima u Muzeju,
  • provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara te sigurnosti posjetitelja i imovine u svom djelokrugu rada,
  • sudjeluje u inventurama,
  • obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja.
 • uvjeti:
     -  NSS
 • prednost:
  • vozačka dozvola B kategorije
Predviđeno trajanje radnog odnosa: na neodređeno uz probni rok od 1 mjesec.
 1. Stručni suradnik – vodič recepcioner
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 • puno radno vrijeme
 • opis poslova:
  • organizira vođenja grupa u Muzeju te prima i vodi kroz muzejski prostor i izložbe organizirane grupe posjetitelja,
  • prodaje ulaznice i propagandni materijal te vodi blagajnu,
  • radi s posjetiteljima i daje informacije o Muzeju,
  • prati stanje u prostorima gdje su izloženi muzejski predmeti
  • kontaktira s inozemnim posjetiteljima,
  • vodi evidenciju o posjetiteljima i radi izvještaje i statistike o posjećenosti
  • vodi korespondenciju sa svim grupama korisnika
  • sudjeluje u inventarnim komisijama,
  • obavlja administrativne poslove prema potrebi,
  • nadzire održavanje i čišćenje Muzeja,
  • sudjeluje u promotivnim aktivnostima,
  • stalno se stručno usavršava,
  • dežura prema potrebi na događanjima i sudjeluje u poslovima pripreme
  • obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja.
 • uvjeti:
  •  
  •   
 
 • prednost:
  • komunikativnost
  • otvorenost za rad s različitim dionicima muzeja
  • vozačka dozvola B kategorije
Predviđeno trajanje radnog odnosa: na neodređeno uz probni rok od 3 mjeseca.
 1. Voditelj marketinga
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 • puno radno vrijeme
 • opis poslova:
  • osmišljava, planira i provodi promotivne aktivnosti i odnose s javnošću,
  • komunicira s medijima i ostalim interesnim skupinama u svojstvu glasnogovornika Muzeja,
  • surađuje s turističkim zajednicama, kao i turističkim agencijama u Hrvatskoj i inozemstvu, te ostalim čimbenicima s toga područja u cilju promidžbe osnovne djelatnosti Muzeja, stalnih i povremenih izložbenih programa, kao i svih ostalih programskih aktivnosti i događanja u Muzeju,
  • u suradnji s kolegama osigurava odgovore na upite medija,
  • osmišljava i provodi kreativne PR kampanje za izložbe i događanja u muzeju
  • dogovara nastupe i gostovanja muzejskih programskih suradnika
  • aktivno kontinuirano upravlja komunikacijom na društvenim mrežama i web stranicama,
  • sudjeluje u izradi brošura, letaka, promotivnih filmova i drugih promidžbenih materijala,
  • sudjeluje u inventarnim komisijama,
  • obavlja administrativne i računovodstvene poslove prema potrebi,
  • dežura prema potrebi,
  • obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja.
 • uvjeti:
  •  
  •   
 • prednost:
  • komunikativnost
  • otvorenost za rad s različitim dionicima muzeja
  • snalaženje u različitim marketinškim alatima i aktivnostima (prikupljanje sredstava za muzej, promotivne aktivnosti, rad s medijima)
  • snalaženje u aktivnostima na društvenim mrežama i njihovo aktivno korištenje
  • vozačka dozvola B kategorije
Predviđeno trajanje radnog odnosa: na neodređeno uz probni rok od 3 mjeseca.
Planirani početak rada za navedena radna mjesta: listopad, 2023.
Obavezan je rad vikendom, blagdanima i praznicima za sva navedena radna mjesta.
Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
          Dvor Trakošćan
          Trakošćan 4
          42250 Lepoglava
          s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – (naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)
 
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja, će biti pozvani na testiranje i razgovor.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Osobe iz članka 48. st. 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su dostaviti dokaze iz članka 49. st. 1 ovog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju poveznica Ministarstva branitelja – dokazi potrebni za ostvarivanje tog prava:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Muzeja.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
 
 
Ravnateljica:
                                                                                                                  dr.sc. Goranka Horjan
 
 
Objava, 27. rujna 2023.