Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog povijesnog muzeja

Na temelju čl. 26.  Zakona o muzejima (“Narodne novine”, broj 61/18., 98/19. i 114/22.), čl.  40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), čl. 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine “, broj 83/22.),  čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine”, broj 56/22., 127/22., 58/23. i 128/23.), čl. 32. i 33. Statuta Hrvatskog povijesnog muzeja te Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog povijesnog muzeja od dana 13.11.2023. godine, Upravno vijeće Hrvatskog povijesnog muzeja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog povijesnog muzeja
 
Za ravnatelja/icu može se na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju;
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
 • znanje  jednog svjetskog jezika
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
 
 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj);
 • elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana objave ovog natječaja);
 • dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (potvrda prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la ili ugovori o radu ili drugi odgovarajući dokaz);
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili drugi dokaz - preslika indeksa i sl.);
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objave ovog natječaja);
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja
 
Ravnatelj/ica se imenuje na vremensko razdoblje od 4 godine te može biti ponovno imenovan.
 
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Na javni natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/08. i 69/17). Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo. Takav kandidat prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave i priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN, broj 42/18). Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom povijesnom muzeju za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječajnog postupka te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog povijesnog muzeja. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski povijesni muzej izdati potvrdu.
 
Obavijest o ishodu natječajnog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog povijesnog muzeja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, na adresu: Hrvatski povijesni muzej, Matoševa 9, 10000 Zagreb s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune, nepravodobne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja neće se razmatrati.


Upravno vijeće Hrvatskog povijesnog muzejaObjava, 15. studenoga 2023.