Natječaj za popunu radnih mjesta - Državni arhiv u Rijeci

Na temelju članka 10. Statuta Državnoga arhiva u Rijeci, a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u državnim i javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22) Državni arhiv u Rijeci raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta:

 
 
1. Stručni suradnik specijalist za kulturno obrazovnu djelatnost, izdavaštvo i informiranje u Odjelu za informacijsko-dokumentacijske poslove sa čitaonicom, 1 izvršitelj/ izvršiteljica na određeno vrijeme (zamjena privremeno odsutnog radnika) s punim radnim vremenom.

Uvjeti za radno mjesto
- završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
- položen stručni ispit za zvanje arhivist;
- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- aktivno znanje jednog od navedenih stranih jezika: talijanski, njemački, latinski, francuski, engleski i mađarski
- napredna informatička osposobljenost i vještine

Opis poslova
- prima korisnike i upoznaje ih s općim i internim propisima o korištenju arhivskog gradiva i knjižnične građe i o radu čitaonice;
- pomaže korisnicima pri izboru arhivskog gradiva;
- nadzire rad korisnika i način na koji koriste arhivsko gradivo i knjižničnu građu te dopunske preslike nekonvencionalnog arhivskog gradiva iz drugih arhiva i ustanova;
- pregledava arhivsko gradivo prije korištenja u čitaonici s obzirom na uvjete dostupnosti;
- odgovoran je za redovitost dostave gradiva korisnicima te da gradivo nakon korištenja bude dovedeno u stanje u kojem je bilo prije korištenja;
- prima narudžbe od korisnika za mikrofilmiranje, fotokopiranje i digitalizaciju;
- brine se za ulaganje gradiva u pripadajući arhivski fond ili zbirku nakon mikrofilmiranja, fotokopiranja ili digitalizacije;
- unosi podatke izravnim upisom u bazu podataka Arhiva;
- sudjeluje u ocjenjivanju i utvrđivanju popisa arhivskog i dokumentarnog gradiva na osnovi kojih se provodi odabiranje i izlučivanje gradiva u arhivu;
- izrađuje i predlaže priopćenja za medije i javnost
- zadužen je za pravovremeno obavještavanje medija i javnosti o djelatnosti Arhiva
- sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti Arhiva (lektura, korektura i opremanje tekstova);
- sudjeluje u vođenju obveznih evidencija u Arhivu;
- rješava zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za informacijama, preslikama i prijepisima iz arhivskog gradiva u Arhivu
- sudjeluje u provedbi mjera evakuacije, spašavanja i prijenosa arhivskog gradiva
- sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi programa stručnog usavršavanja;
- sudjeluje u kulturnoj, edukativnoj, promidžbenoj i znanstvenoj djelatnosti Arhiva;
- obvezan je pratiti stručnu literaturu i stručno se usavršavati te
- u skladu sa sposobnostima i vještinama obavlja i druge poslove za potrebe Arhiva po nalogu voditelja i ravnatelja.

Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
 
2. Manipulant u Odjelu za opće i tehničke poslove, na određeno vrijeme (zamjena privremeno odsutne radnice)

Uvjeti za radno mjesto
- Završena osnovna škola

Opis poslova
- održava čistoću u poslovnim, sanitarnim i zajedničkim prostorijama;
- održava čistoću u izložbenim prostorima, spremištima i neposrednom okolišu zgrade;
- obavlja poslove dostave, manipulativne i druge slične pomoćne poslove
- obavlja pomoćne poslove u vezi s arhivskim gradivom pod nadzorom stručnih djelatnika;
- vodi evidenciju o ulasku posjetitelja u Arhiv
- po potrebi izrađuje preslike arhivskog gradiva, kao i ostale dokumentacije potrebne za rad Arhiva te
- sudjeluje u provedbi mjera evakuacije, spašavanja i prijenosa arhivskog gradiva
- u skladu sa sposobnostima i vještinama obavlja i druge poslove za potrebe Arhiva po nalogu voditelja i ravnatelja.
Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do mjesec dana.
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu i potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

- životopis,
- preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
- preslika osobne iskaznice ili domovnice,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik - ne starije od 30 dana).
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit za predmetno radno mjesto potreban i položen.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će usmenom razgovoru u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova.

DARI pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da DARI, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza natječajnog postupka, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo na adresu: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka, s naznakom: “Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik specijalist za kulturno obrazovnu djelatnost, izdavaštvo i informiranje” odnosno “Natječaj za radno mjesto Manipulant“
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u zakonskom roku.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
 
Državni arhiv u Rijeci

Objava, 3.4.2023.