Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za kustosa - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split (MHAS), Gunjačina 3, 21000 Split, na temelju članka 26. st. 1. t. 15. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split Urbroj: 04-01/161/2023-1 od 31. srpnja 2023. godine, čl. 4. st.1. i čl. 131. st. 1. Pravilnika o radu (7/2015), Odluke Urbroj: 10-03/255/2023-1 od 07. studenog 2023. godine, te Odluke o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u sektoru kulture za 2023. godinu Ministarstva kulture i medija KLASA: 112-01/23-01/0161 URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 22. svibnja 2023. godine, objavljuje
 
 
JAVNI POZIV / NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
1. KUSTOS - PRIPRAVNIK u Odjelu za arheologiju, 1 (jedan) izvršitelj, (M/Ž)
 
Vrsta radnog odnosa:
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije (jednopredmetni studij) ili visoka stručna sprema - smjer arheologija prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
- završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije i povijesti ili arheologije i povijesti umjetnosti ili arheologije i klasične filologije (dvopredmetni studij) ili visoka stručna sprema - smjer arheologija i povijest ili arheologija i povijesti umjetnosti ili arheologija i klasična filologija (dvopredmetni studij) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
- poznavanje rada na računalu;
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika.
 
Javni poziv provodi se u sklopu provedbe Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2023. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Potpore za pripravništvo u javnim službama. Ciljana skupina su nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih koju vodi Zavod za zapošljavanje. Osobe trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Zavoda u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj kontakt telefona i adresu elektroničke pošte.
 
Prilozi uz prijavu:
- životopis;
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice);
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome);
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci;
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih;
- elektronički ispis staža iz HZMO;
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrde nadležne ustanove);
- dokaz o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrde nadležne ustanove).
 
Isprave se prilažu skenirane uz elektronsku prijavu. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
MHAS dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da MHAS kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koji ne podnesu pravovremene i potpune prijave (prijave koja sadržavaju sve podatke i priloge određene ovim natječajem) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj te se njihove prijave neće razmatrati.
MHAS pridržava pravo testiranja i/ili razgovora s kandidatima, a poziv na testiranje i/ili razgovor prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila.

Rokovi:
Prijave se podnose u roku od 08. studenog 2023. do 16. studenog 2023. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka natječaja.

Podnošenje prijava:
Prijave sa skeniranim prilozima se podnose elektronskim putem na e-mail adresu Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split: muzej@mhas-split.hr
MHAS će kandidatima potvrditi primitak maila s prijavom i prilozima.

Obavijest o izboru kandidata:
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na internetskoj stranici MHAS-a: www.mhas-split.hr u odjeljku djelatnost - obavijesti, što se smatra izvršenom dostavom.
          MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH
         SPOMENIKA - SPLIT

 
Objava, 8.11.2023.