Javni poziv za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu kustos (m/ž) - Muzejska ustanova Dvor Trakošćan


Na temelju članka 24. i članka 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), Muzejska ustanova Dvor Trakošćan dana 30.06.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu:

Kustos
1 izvršitelj na određeno vrijeme (pripravništvo 12 mjeseci)
puno radno vrijeme

Uvjeti:
VSS, povijest umjetnosti, etnologija, kulturna antropologija, povijest, komparativna književnost, pedagogija

Predviđeno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini koja se traži u natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj dostaviti i:
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno pravnom statusu
  • dokaz o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a
  • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave, zajedno sa dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:

Dvor Trakošćan
Trakošćan 4,
42250 Lepoglava
s naznakom:  
„ JAVNI NATJEČAJ ZA pripravnički odnos – kustos“

najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Po procjeni, obavit će se razgovor s uredno prijavljenim kandidatima. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Podnošenjem prijave na javnom pozivu, kandidati su izričito suglasni da Dvor Trakošćan može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Za osobu koja bude odabrana, Dvor Trakošćan će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora na službenoj stranici Dvora Trakošćan.
 
        Ravnateljica:
        Goranka Horjan, dr.sc.

Objava: 30. 6. 2023.