Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta - Državni arhiv u Varaždinu


Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija (KLASA: 112-01/23-01/0181; URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 25. srpnja  2023. godine) i  članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada  Arhiva ravnatelj Državnoga arhiva u Varaždinu  raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta
 
za prijem zaposlenika (M/Ž) na neodređeno vrijeme
 
  1. Dostavljač/ica – spremač/ica – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno, puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 
  • Niža stručna sprema ili osnovna škola
  • pokusni rad 1 mjesec
 
      U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 
  • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte
 
      Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici,   kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 
  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
   
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će obavješteni o terminu intervjua.
Za kandidata koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je  od 4. kolovoza do 14. kolovoza 2023.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin, s naznakom: ˝Za natječaj na radno mjesto“
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.
 
 
                                                                                                                        Ravnatelj:
                                                                                                             Damir Hrelja, prof.
 
Objava: 4.8.2023.