Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14), članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na radnim mjestima:
 
1. STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 
2. VODITELJ ADMINISTRACIJE SLUŽBE ZA NEPOKRETNU BAŠTINU (SSS / VŠS)
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Službi za nepokretnu baštinu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb,
 
3. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA
 - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2 na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik,
 
4. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA          
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Vodnjan - Juršići Službe za odjele izvan Zagreba 1 na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Juršići.
 
 
UVJETI za radno mjesto pod rednim brojem 1:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju tehničkog, biotehničkog ili prirodnog smjera, prednost studij sigurnosti (zaštita na radu ili zaštita od požara), položen opći i poseban dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI za radno mjesto pod rednim brojem 2:
SSS: najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
VŠS: završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
UVJETI - profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
UVJETI - profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4:
izgrađen osjećaj odgovornosti, manualne vještine, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
 
KRATAK OPIS POSLOVA za radno mjesto pod rednim brojem 1:
organizira i nadzire provođenje osposobljavanja djelatnika za rad na siguran način, pružanje prve pomoći, vođenje evakuacije i spašavanja, gašenje požara i dr.; raspoređuje djelatnike na poslove s posebnim uvjetima te organizira propisom utvrđenu periodičku provjeru sposobnosti; organizira i nadzire provođenje pregleda strojeva, uređaja i objekata za rad s pripadajućim instalacijama i uređajima; organizira ispitivanja radne okoline i obavlja uvid u opasne radne tvari; prati i kontrolira korištenje osobnih zaštitnih sredstava; organizira i nadzire provođenje planova i redovitih vježbi evakuacije i spašavanja; vodi propisane evidencije i obrasce iz područja zaštite na radu; koordinira voditelje pri izradi plana uređenja radilišta i pri obvezi prijave radilišta te o istima vodi evidencije; poduzima mjere zaštite od požara, surađuje s tijelima inspekcije zaštite na radu i inspekcije zaštite od požara; prati relevantne propise te drugo prema potrebi posla sukladno internim aktima i uputama.
 
KRATAK OPIS POSLOVA za radno mjesto pod rednim brojem 2:
predlaže administrativne procese u dogovoru s nadređenim, koordinira i nadzire tijek dokumentacije službe; obavlja i organizira kontakte sa strankama; vodi evidenciju o statusu internih i ulazno-izlaznih pismena službe; prikuplja pismena za potpisnu mapu, raspoređuje i priprema iste za daljnju distribuciju; vodi knjige pošte za pošiljke; prati korištenje godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta, preraspodjele radnog vremena, prekovremenog rada i bolovanja za djelatnike službe; obavlja korespondenciju s trećima; organizira službena putovanja djelatnika službe; sastavlja, prikuplja, sistematizira dokumente o aktivnostima službe, a koji služe upotpunjavanju kadrovskih, poslovnih, knjigovodstvenih i drugih evidencija Zavoda; podnosi prigodna izvješća i preglede podataka te drugo prema potrebi posla sukladno internim aktima i uputama.
 
KRATAK OPIS POSLOVA za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4:
sudjeluje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu namjenskih ekspertiza); izrađuje tehničku i tehnološku dokumentaciju, radnje na zadanu temu te drugo prema potrebi posla sukladno internim aktima i uputama.
 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • položen opći i poseban dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu (presliku uvjerenja o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole „B“ kategorije),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku svjedodžbe / presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe / diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • radnog iskustva (presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr.),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole „B“ kategorije),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole „B“ kategorije),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu).
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima:
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf,
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19) kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na  natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,
 2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,
 3. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijest o rezultatima javnog natječaja s podacima o imenu i prezimenu te stručnoj spremi izabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, a o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH te Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv i redni broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
                                                                                                                                                                                                                 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Prijave se podnose poštom ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Ulica Nike Grškovića 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Zavod) s naznakom NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ (upisati redni broj radnog mjesta).
 
Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je zaprimljena u Zavod na adresu navedenu u tekstu natječaja u roku za dostavu prijava ili koja je upućena kao preporučena ili obična pošiljka kod ovlaštenih pružatelja poštanskih usluga za koju se nedvojbeno može utvrditi da je poslana u roku, pri čemu se dan predaje pružatelju poštanskih usluga smatra danom predaje Zavodu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Prijava koja zadovoljava formalne uvjete je prijava koja sadrži dokaze o traženim uvjetima za radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
 
S kandidatima prijavljenim na natječaj provesti će se provjera znanja, sposobnosti i vještina o kojoj će biti obavješteni na mrežnoj stranici Zavoda https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je provesti psihološko testiranje.
 
Vrijeme održavanja provjere znanja, sposobnosti i vještina bit će objavljeno na mrežnoj stranici Zavoda najkasnije pet (5) dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, sposobnosti i vještina smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Obavijest o rezultatima javnog natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Zavoda.
 
Izabrani kandidat pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti na obavljanje liječničkog pregleda za obavljanje poslova radnog mjesta, na trošak Zavoda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se pozvati sljedeće najviše rangirani kandidat.
Objava, 10. studenoga 2023.