Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Karlovcu

Na temelju članka 10. Statuta Državnoga arhiva u Karlovcu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22), a sukladno odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u državnim i javnim službama(„Narodne novine“ broj 35/22) te odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Karlovcu, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem zaposlenika na radno mjesto:
– Voditelj računovodstva (računovođa) – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na
   određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, rodiljnog dopusta i roditeljskog dopusta  
   (zamjena).

 
Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ekonomsko-financijskog usmjerenja, kao i osoba koja je   stekla visoku
  stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 
  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i
  45/09, 63/11, 94/13, 139/13) – ekonomsko-financijskog  usmjerenja
- pet  godina radnog iskustva na samostalnom  vođenju ekonomsko-financijskih poslova,
- temeljna informatička osposobljenost i vještine,
- znanje jednog svjetskog stranog jezika
- probni rad šest mjeseci                                .
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj, vlastoručno potpisanu, u kojoj je potrebno  navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte), kandidati su dužni priložiti:

-  životopis, vlastoručno potpisan,
-  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
-  dokaz o poznavanju stranog jezika i informatičkoj osposobljenosti (preslike svjedodžbi,  
   certifikata),
-  dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
-  preslika osobne iskaznice,
-  elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji     
   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana),
-  dokaz o radnom iskustvu  (preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu
   na odgovarajućim poslovima ili druga odgovarajuća potvrda ili ugovor iz kojih je vidljivo
   na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio),
-  uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – u izvorniku,


Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, osim uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju koje se podnosi u izvorniku, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
 
Kratak opis poslova:
- organizira rad financijsko-materijalne službe; izrađuje prijedloge financijskih planova i skrbi o njihovom izvršenju; prati propise iz oblasti računovodstva i knjigovodstva;  izrađuje bilance, periodične obračune i završni račun;  vodi financijsko knjigovodstvo prema propisima o knjigovodstvu; obavlja knjiženje svih poslovnih događaja i skrbi o knjigovodstvenoj ažurnosti i vjerodostojnosti dokumenata na temelju kojih se vrši knjiženje; neposredno kontaktira s bankama i Financijskom agencijom (FINA); obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi i nalogu ravnatelja/ravnateljice DAKA.
 
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja Državni arhiv u Karlovcu pridržava pravo provesti usmeni razgovor/testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima. Ako kandidat ne pristupi navedenoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka..
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisane prijave zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se na adresu:
Državni arhiv u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, 47000 Karlovac, s naznakom: "Javni natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva (računovođa) ".
 
Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Karlovcu