Javni natječaj za prijam u javnu službu - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 56/22, 127/22, 58/23), članka 20. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu,   a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu i Pravilnika o radu, te uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/23-01/0031, URBROJ: 532-02-01/1-23-02, od 8. veljače 2023., ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
za prijam u javnu službu na radno mjesto:

1. PORTIR-RECEPCIONAR - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - probni rad 2 (dva) mjeseca.

Mjesto rada: Solin
 
Uvjeti:
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • psihofizička sposobnost u skladu sa zakonom
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 • položen vozački ispit B kategorije
 
 
Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:
 • životopis
 • preslik osobne iskaznice ili preslik domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe srednje škole)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu, ili preslik potvrde poslodavca)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslik svjedodžbe srednje škole)
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslik uvjerenja škole za strane jezike, ili preslik svjedodžbe srednje škole)
 • preslik vozačke dozvole
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Kratak opis poslova:
 • kontrolira ulazak i izlazak posjetitelja u i iz Muzeja
 • odgovara za sve ključeve smještene u ormaru na porti (za vrijeme svog radnog  vremena)
 • daje obavijesti i informacije strankama
 • odgovoran je za prijem posjetitelja i naplatu ulaznica te izvješćivanje o istom
 • zadužen je za unos, prodaju i evidenciju stanja suvenira, publikacija i promidžbenog materijala Muzeja na info punktu te izvješćivanje o istom
 • dužan je posjetiteljima pružiti osnovne informacije vezane uz muzejski postav, zbirke i aktivnosti Muzeja
 • čisti, održava i uređuje muzejski okoliš, čisti lapidarij, odnosno održava red i čistoću lokaliteta
 • pomaže pri čišćenju vitrina u muzejskim izložbenim prostorima
 • brine o grijanju i hlađenju muzejskih prostora
 • brine o čistoći recepcije
 • pomaže kod postavljanja i skidanja izložbi po potrebi
 • pomaže kod pakiranja, dopreme i otpreme muzejske građe prema potrebi
 • dostavlja i otprema poštu.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela te e-mail adresu).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su, uz prijavu na javni poziv, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
 
sImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarihttps://branitelji.gov.hr/UserDocvanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf     
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužni su, uz prijavu na javni poziv, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja RH s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni poziv, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni poziv dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Konačan izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua). Kandidat koji nije pristupio razgovoru/intervjuu više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima javnog poziva svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenta. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom: „Natječaj za radno mjesto Portir - recepcionar“
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice Arheološkog muzeja u Splitu: www.armus.hr, u odjeljku Dokumenti – Natječaji, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Arheološkog muzeja u Splitu.

 
                                         Arheološki muzej u Splitu
dr. sc. Ante Jurčević, ravnatelj
 
Objava: 25.9.2023.