Natječaj za zasnivanje radnih odnosa - Ansambl LADO


Temeljem članka 57. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22, 127/22, 58/23), članka 29. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna („Narodne novine“ broj 46/2018), točke II. i III. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22), članka 20. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO ur.broj: 176 od 13. veljače 2023. godine i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija klasa: 112-01/23-01/0053, urbroj: 532-02-01/1-23-04 od 22. kolovoza 2023. godine ravnateljica Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6 a, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnih odnosa za radna mjesta:
1.  plesač pjevač Ansambla LADO - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine (puno radno vrijeme),
2.  plesač pjevač Ansambla LADO - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine (nepuno radno vrijeme),
3. spremač/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme).

Uvjeti za radna mjesta pod točkama 1. i 2.:
- srednje obrazovanje SSS,
- plesno i pjevačko iskustvo,
- položena audicija
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu.
 
Opis poslova za radna mjesta pod točkama 1. i 2.:
(1) Opis poslova zaposlenika zaposlenih na radnim mjestima plesač pjevač obuhvaća:
1. Ostvarivanje povjerenih zadataka u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara Ansambla LADO.
2. Sudjelovanje u radu u dvorani koje obuhvaća:
- upjevavanje,
- plesni trening,
- uvježbavanje plesnih elemenata,
- uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,
- uvježbavanje pjevačkih dionica,
- rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno - vokalnog ansambla i orkestra),
- uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje postojećih,
- generalne probe u narodnim nošnjama,
- pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),
- individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila sukladno uputama plesnog voditelja, plesača pjevača – prvaka i plesnog voditelja, odnosno plesača pjevača solista i plesnog voditelja,
- odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni (korektnost tehničke i stilske izvedbe, intenzitet u izvedbi, složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obveza pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni).
3. Sudjelovanje u nastupima koje obuhvaća:
- pripremu za nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),
- režijske probe,
- izvođenje plesno - vokalnih i vokalnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema zadanom  programu.
4. Prema potrebi koordiniranje zaposlenika na putovanju u svrhu realizacije nastupa.
5. Ostali poslovi po nalogu umjetničkog voditelja plesnog ansambla nacionalnog statusa, dirigenta – glazbenog voditelja, plesnog voditelja, plesača pjevača – prvaka i plesnog voditelja, odnosno plesača pjevača solista i plesnog voditelja i ravnatelja u skladu s naravi i vrstom rada.
(2) Zaposlenici zaposleni na radnim mjestima plesač pjevač dužni su:
- čuvati nošnje, obuću i rekvizite te se brinuti o njihovu održavanju, za što su odgovorni,
- vraćati nošnje, obuću i rekvizite nakon nastupa,
- oštećene nošnje, obuću i rekvizite odmah predati na popravak,
- održavati svoj profesionalni izgled nužan za kvalitetno obavljanje posla (optimalan odnos visine i tjelesne mase)
- na sve probe dolaziti u primjerenoj radnoj odjeći (tajice ili donji dio trenirke, majice s obilježjem Ansambla Lado, plesne cipele i sl.).
 
Uz pisane prijave na natječaj za radna mjesta pod točkama 1. i 2. kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- dokaz o stečenom plesnom i pjevačkom iskustvu,
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika u govoru i pismu (preslika),
- domovnicu (preslika),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Uvjet za radno mjesto pod točkom 3.:
- osnovna škola.
 
Opis poslova za radno mjesto pod točkom 3.:
1. Održava čistoću namještaja i svih prostorija Ansambla Lado, kao i prilaznog dijela zgradi.
2. Prije odlaska s radnog mjesta provjerava jesu li zaključane sve prostorije, kontrolira sanitarne čvorove, tuševe (gasi svjetla, zatvara prozore, slavine i slično).
3. Po potrebi vrši postavu gledališta za nastupe u Ansamblu Lado.
4. Obavlja poslove dostave.
5. Ostali poslovi po nalogu stručnog suradnika za nabavu i održavanje, višeg stručnog savjetnika za pravne poslove i ravnatelja u skladu s naravi i vrstom rada.
 
Uz pisane prijave na natječaj za radno mjesto pod točkom 3. kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- domovnicu (preslika),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
U pisanim prijavama za sva radna mjesta potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Potpunom i pravovremenom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete izbor se može obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem testiranja i razgovora (intervjua). Poslodavac može provesti i psihološko testiranje. U tom slučaju Poslodavac će pri izboru kandidata uzeti u obzir i psihološku procjenu kandidata.
 
Radni odnos za radna mjesta pod točkama 1. i 2. zasniva se na temelju uspješno položene audicije temeljem koje se utvrđuje odgovaraju li stručne i umjetničke sposobnosti prijeko potrebitim zahtjevima koji se traže za rad na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio.
 
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od prijave na natječaj.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Ansambl LADO prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje inicijale i godinu rođenja. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Ansambl LADO izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ansambla LADO.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb
 
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na web-stranici https://www.lado.hr/.
 
Kandidati će o mjestu i vremenu provedbe provjere znanja, sposobnosti i vještina, rezultata u dosadašnjem radu, odnosno audicije biti obaviješteni na mrežnoj stranici https://www.lado.hr/natjecaji/ pet dana prije održavanja.
 
Svi kandidati bit će na isti način i u zakonskom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidati za radna mjesta pod točkama 1. i 2. pozvat će se na obavljanje prethodnog liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Neodazivanje na poziv smatra se povlačenjem prijave na javni natječaj.
 
                                                                                             
Ravnateljica:     
Ileana Jurin Bakotić
 
Objava: 30. kolovoza 2023.