Natječaj za popunu radnog mjesta - Gradsko kazalište mladih, Split

Temeljem odredbe članka 18. Statuta Gradskog kazališta mladih te članka 7. Pravilnika o radu, ravnatelj Gradskog kazališta mladih raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  majstora rasvjete, jedan izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od šest mjeseci
 
 
Uvjeti:
            - VSS ili VŠS iz tehničkom ili umjetničkog područja
            - jedna godina radnog staža
            - poznavanje rada na računalu
           
 
Kratak opis poslova:
 
       -    dizajnira scensku rasvjetu,
  • vodi brigu i odgovara za sve rasvjetne uređaje i instalacije
  • rukuje rasvjetnim uređajima na izvedbama i pokusima,
  • vrši montažu i demontažu rasvjetnih uređaja te utovar i istovar scenske rasvjete,
  • predlaže otpis dotrajale rasvjetne opreme i nabavku nove,
  • prati tehnički razvoj u struci te predlaže nabavku nove rasvjetne opreme,
  • dežura na predstavama,
  • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja tehnike

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu te valjanu adresu stanovanja) priložiti:
 
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili svjedodžba)
- dokaz o radnom stažu (ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda o informatičkoj pismenosti, prijepis ocjene ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški spol.
Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici.
Prijavom na natječaj kandidati dozvoljavaju Gradskom kazalištu mladih da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke navedene u prijavi i priloženoj dokumentaciji samo u svrhu provedbe natječajnog postupka kao i objave obavijesti o rezultatima natječaja, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto, prema posebnom zakonu.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) te na pravo prednosti pri zapošljavanju osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose na hrvatskom jeziku i dostavljaju na adresu: Gradsko kazalište mladih, Split, Trg Republike 1, s naznakom „Za natječaj – majstor rasvjete“.  Natječaj traje od 18. rujna 2023.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH te Gradskog kazališta mladih.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i audiciju na temelju čega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor i audiciju smatrat će se da su odustali od natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na službenoj web stranici Gradskog kazališta mladih www.gkm.hr u odjeljku O KAZALIŠTU – NATJEČAJI, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), u roku od 8 dana od isteka roka za donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na internetskoj stranici. Kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti bit će obaviješteni i sukladno odredbama zakona.
Izabrani kandidat pozvat će se na prethodni liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova u okviru radnog mjesta, na trošak Gradskog kazališta mladih. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa.
 

 
 
RAVNATELJ:
Ivo Perkušić
 
Objava: 18. 9. 2023.