Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Osijeku

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Osijeku, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/2022) i suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 27. travnja 2023. (KLASA: 112‐01/23-01/ 0147, URBROJ: 532-02-01/1-23-02), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Osijeku i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Osijeku, ravnatelj Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika

 
Arhivski tehničar u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove i knjižnice –
1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
UVJETI:
- završeno srednje obrazovanje
- jedna godina radnog iskustva u struci
- položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar
- temeljna informatička osposobljenost
 
SKRAĆENI OPIS POSLOVA:
- rad na obradi i sređivanju arhivskog i knjižnog gradiva, manipulativni poslovi na prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u knjižnici i čitaonici Arhiva

Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do dva mjeseca.

Kandidatima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u pozivu.

Prijavi na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
- dokaz o državljanstvu,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivskog tehničara, ako je ispit položen
 
Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će usmenom razgovoru u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza natječajnog postupka, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Državni arhiv u Osijeku pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte).
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Državni arhiv u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranicama Ministarstva kulture i medija RH i Državnog arhiva u Osijeku.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu: Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 Osijek, s naznakom: “Natječaj za radno mjesto Arhivski tehničar”.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u zakonskom roku objavom na internetskoj stranici Državnog arhiva u Osijeku (www.dao.hr).
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.


 
Državni arhiv u Osijeku                
Objava, 10. svibnja 2023.