Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Karlovcu


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/18, 98/19, 114/22) i članka 19. Statuta Državnog arhiva u Karlovcu, KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2133-62-01/01-19-01 od 21. svibnja 2019., Upravno vijeće Državnog arhiva u Karlovcu raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Karlovcu
 
Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
   specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Karlovcu,
– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i
   obrazovanja,
– položen stručni ispit iz arhivske struke,
– isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,
– diplomu (ovjerovljena preslika),
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Karlovcu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (ovjerovljena preslika),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili
   domovnice)
– dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili radu u području kulture, znanosti i
   obrazovanja (potvrde ili preslike ugovora o radu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za
   mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije, ne stariji od 30 dana),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6
   mjeseci (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom).

Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Karlovcu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Državni  arhiv u Karlovcu i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
Ako kandidat/kandidatkinja bude izabran/a za ravnatelja/ravnateljicu, obvezan/obvezna je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti  iz članka 39. stavka. 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona - popis dokaza dostupan na: internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Karlovcu imenuje ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu Državnom arhivu u Karlovcu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu
stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresu elektroničke pošte.
Za dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta koje kandidati/kandidatkinje mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika poslodavac može naknadno tražiti predočenje originala na uvid.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Karlovcu na adresu: Državni arhiv u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, 47000 Karlovac, s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice -  ne otvarati“.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonom propisanom roku.
 
Državni arhiv u Karlovcu

Objava: 5. 7. 2023.