Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme - Nacionalni muzej moderne umjetnosti


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i Suglasnosti Ministarstva kulture i medija na pokretanje postupka zapošljavanja na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-01/22-01/0297, URBROJ: 532-02-01/1-22-08 od 28. 11. 2022.) Nacionalni muzej moderne umjetnosti raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto

kustos u Pedagoško-promidžbenoj službi
1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij: povijest umjetnosti;
 • položen stručni ispit za kustosa;
 • hrvatsko državljanstvo;
 • znanje hrvatskog jezika na najmanje C1 razini;
 • znanje najmanje jednog stranog jezika na najmanje B1 razini ili na razini na kojoj se odvija nastava iz tog jezika na studiju koji je završio kandidat/kinja;
 • poznavanje rada na računalu (MS Office: Word, Power Point, Excel);
 • zdravstvena sposobnost za rad na radnom mjestu kustosa.
Uz pisanu prijavu s izraženom motivacijom za rad na radnom mjestu, na javni natječaj kandidati/inje su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
 • životopis kandidata/kinje, s navodima o svim radnim mjestima i poslodavcima kandidata/kinje te edukacijama, obukama i eventualnim priznanjima i postignućima, relevantnima za radno mjesto iz ovog natječaja;
 • dokaz o završenom studiju (presliku diplome);
 • potvrda o položenom stručnom ispitu za kustosa;
 • potpisana izjava kandidata/kinje o poznavanju rada na računalu u sustavima MS Office, Word, Power Point i Excel
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije ili zapis iz drugog odgovarajućeg nacionalnog registra kojim se dokazuje staž osiguranja;
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika (preslika diplome studija na hrvatskom jeziku ili druga odgovarajuća potvrda o znanju hrvatskog jezika);
 • dokaz o znanju stranog jezika (presliku potvrde škole stranih jezika ili presliku indeksa)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (presliku)
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke prijavitelja (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte).
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata/kinju tražiti dostavu ovjerenih preslika. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
 
Potvrda o položenom stručnom ispitu za kustosa nije eliminatorni zahtjev, a u slučaju izbora kandidata bez položenog stručnog ispita za zvanje kustosa isti će ugovorom o radu biti obvezan položiti u roku od godine dana, pod prijetnjom otkaza.
 
Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima, kako je propisano posebnim propisom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, na e-mail adresu: nmmu@nmmu.hr, s naznakom predmeta: „Za natječaj za radno mjesto – kustos u Pedagoško-promidžbenoj službi“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijavom na javni natječaj kandidat/kinja daje privolu Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu obavijesti o rezultatima javnog natječaja koja se dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime te struku. Privola na prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na javni natječaj. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
Nacionalni muzej moderne umjetnosti pridržava pravo provođenja dodatnih testiranja i/ili razgovora s kandidatima/kinjama. Poziv na testiranje i/ili razgovor će dobiti samo oni kandidati/kinje koji udovoljavaju navedenim uvjetima iz natječaja i koji su u roku podnijeli prijavu. Poziv će biti dostavljen isključivo putem e-maila. O mjestu i terminu održavanja testiranja i/ili razgovora Nacionalni muzej moderne umjetnosti će odlučiti prije slanja poziva. Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Pisana provjera znanja će se provesti po mogućnosti u roku od 10 radnih dana od dana proteka roka za primanje prijava.
 
U slučaju provođenja pisane provjere znanja – testiranja, po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/ koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati/kinje su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Kršenje bilo kojeg pravila ponašanja tijekom testiranja, dovodi do isključenja kandidata/kinje iz natječaja neposrednom odlukom komisije protiv koje ne postoji pravo žalbe.
 
Pisana se provjera znanja sastoji od dva dijela: (i) općeg dijela, kojeg čini 20 pitanja višestrukog odabira odgovora, sastavljena iz literature propisane za polaganje stručnog ispita za kustosa (https://mdc.hr/files/pdf/eduzona/literatura/2020/KUSTOS%20literatura.pdf); te (ii) eseja, na temu koju će postaviti Nacionalni muzej moderne umjetnosti neposredno na testiranju. Pisana se provjera znanja iz općeg dijela odvija u trajanju 30 minuta, a pisanje eseja u 75 minuta.
 
Najviši broj bodova u općem dijelu je 10, pri čemu svaki točan odgovor na pitanje donosi po pola boda. U eseju je najviši broj bodova 20, pri čemu će se bodovati umješnost i stručnost kandidata u iznošenju ciljeva i metoda u interpretaciji i prenošenju odabrane muzejske građe ciljanoj publici.
 
Pisanu provjeru znanja sastavlja, provodi i ocjenjuje stručna komisija sastavljena od predstavnika Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Radi zaštite povjerljivosti i sprječavanja komuniciranja između članova komisije i kandidata identitet članova komisije će biti moguće saznati tek po provođenju natječaja.
 
Kandidati koji su ostvarili najmanje 6,5 bodova na općem dijelu i u isto vrijeme najmanje 13 bodova na eseju, bit će rangirani po ukupnom zbroju bodova. Pet kandidata s najvišim zbrojem ocjena će biti pozvani na razgovor, dok će ostali kandidati biti isključeni iz natječaja. Razgovor će po mogućnosti biti proveden u roku od tri radna dana od dana održavanja pisane provjere znanja.
 
Tijekom razgovora će se provjeravati motiviranost kandidata za rad na radnom mjestu te provedivost i zrelost ideja koja iznosi kandidat interpretacije građe Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Odgovori na postavljena pitanja će se vrednovati s najviše 20 bodova. Razgovor će provoditi gore navedena komisija.
 
Nakon provedenog testiranja i razgovora komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru. O konačnim rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po mogućnosti u tri radna dana od dana provođenja razgovora sa svim pozvanim kandidatima, objavom na službenim mrežnim stranicama Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti.
 
Nacionalni muzej moderne umjetnosti pridržava pravo na izmjenu natječaja, na provođenje dijela natječaja – samo provođenje pisane provjere znanja u cijelosti ili djelomično, ili provođenje samo razgovora, posebno u slučaju kad je to korisno zbog manjeg broja kandidata/kinja, sve u skladu s procjenom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. U takvom slučaju će Nacionalni muzej moderne umjetnosti obavijestiti kandidate koji će biti uključeni u provjeru znanja i/ili razgovor emailom.
 
Izabranog kandidata/kinju će Nacionalni muzej modrene umjetnosti pozvati da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad i dokumentaciju iz natječajne dokumentacije u ovjerenoj preslici, te da se očituje o roku u kojem je spreman/na početi raditi na radnom mjestu. Nacionalni muzej moderne umjetnosti pridržava pravo na odabir kandidata/kinje koji je rangiran na drugom i svakom idućem mjestu na rang listi, ako kandidat koji je rangiran prvi, odnosno drugi i tako dalje, bez odlaganja ne dostavi potrebnu dokumentaciju, ili ne sklopi ponuđeni ugovor o radu kako bi početak rada bio najkasnije u roku od mjesec dana od dana poziva.
                                                                                                                                            
Nacionalni muzej moderne umjetnosti

 
Objava: 9. 8. 2023.