Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

DIRIGENT BALETA- 1 izvršitelj

 
UVJETI: 
  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij dirigiranja
  • 5 godina radnog iskustva u glazbeno-scenskoj djelatnosti

Opis radnog mjesta: dirigira predstavama baleta, po nalogu uprave dirigira ostalim predstavama kazališta, vodi brigu i odgovoran je za najvišu umjetničku razinu orkestra u baletnim predstavama, surađuje s baletnim solistima i ansamblom te slijedi naputke koreografa, ravnatelja direkcije i baletnog majstora, priprema i provjerava notni materijal baletnog repertoara, sudjeluje na svim baletnim pokusima u dvorani i na pozornici, po nalogu korepetira na baletnim pokusima
  • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima uz probni rad od 6 mjeseci
  • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti preslik diplome  i ispis radnog staža (e- radna knjižica) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.    
  • Obavezna audicija održati će se 09.05.2023. u 18:00 sati na pozornici HNK Zagreb
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava, 19.4.2023.